Reglement

REGLEMENT REPETITIERUIMTES in De Kruitfabriek Vilvoorde
 
Deze huisregels gelden voor iedereen die gebruik maakt van de oefenruimtes van de vzw Noise Gate Plus en sluiten aan bij de huurovereenkomst.
 
1.    Iedere band / groep van gebruikers, stelt een contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor de groep.
 
2.    Betaling en reservatie huur:
 
Prijzen geldig vanaf 1 september 2020:
 
repetitieruimte 'KRUITKAMER 4x4’:
    te huur voor minstens 1 sessie van 3 uur: € 30,00
    Per bijkomend uur: € 10,00
    Per dag van minstens 8 uur: € 68,00
 
repetitieruimte 'KRUITKAMER 3x3':
    te huur voor minstens 1 sessie van 3 uur: € 24,00
    Per bijkomend uur: € 8,00
    Per dag van minstens 8 uur: € 54,00
 
opbergruimte voor instrumenten
      Per maand: € 20,00
      
Betaling
    te voldoen via overschrijving op het rekeningnummer BE34 7390 1132 8890,
    met mededeling van de OGM-code, vòòr de 1ste in gebruikname
 
3.    Indien men niet repeteert:
    dient men op voorhand te verwittigen,
    gebeurt dit niet, dan moet de huur betaald worden.
 
4.    Bij wanbetaling of huurachterstand wordt volgende boeteregeling toegepast:
Vanaf 1 maand achterstand: + € 15,00
Vanaf 2 maand achterstand: + € 20,00
Zoniet, kan de betreffende gebruiker de aanspraak op ruimte verliezen. 
 
5.  Als het niet doorgaan van een repetitie veroorzaakt wordt door Rock ’n’ Roll High School (oa bepaalde feestdagen, dubbele boeking, evenement …) dan wordt de huur terugbetaald.
 
6    Toezegging van de repetitieruimte gebeurt door ondertekening van de daartoe bestemde overeenkomst. De gebruiker moet de overeenkomst aan elke beheerder van de vzw die erom vraagt, kunnen voorleggen.
 
7    De gebruiker moet altijd het maximaal aantal toegelaten personen per ruimte respecteren (maximaal 8 personen voor 4x4; maximaal 5 personen voor 3x3).
 
8    Omwille van een geluidsdichte structuur moet tijdens de repetitie de deuren altijd volledig gesloten zijn.
9    Er is toezicht via een camera in de grote ruimte waar de 2 repetitieboxen zich bevinden.
 
10   In de repetitieruimtes mag eigen drank mee gebracht worden. Alle leeggoed moet terug mee genomen worden! Alle afval moet in de vuilbak.
Het is absoluut verboden om te roken in de ruimtes! De steigertrap kunt u bereiken ter hoogte van Atelier Vilvoorde op Level 1.
 
11   Laden en lossen op de 1ste verdieping Level 1 is mogelijk, door met een auto naar boven te rijden via de poort (met cijfercode) en via het hellend vlak.
Op bevel van de brandweer: de wagen kan maximum een kwartier blijven staan, en moet tijdens de repetitie opnieuw buiten geparkeerd worden!
 
12  Er zijn propere en goedwerkende toiletten op het gelijkvloers!
U vindt ze in 'de straat' die dwars door het gebouw loopt, tussen lokalen nr 5 en 6, rechtover de 2de 'stellingtrap' (lichtgroene verticale balk).
Via die steigertrap kan u snel naar de toiletten beneden. De toegang tot die steigertrap zal nog verder afgewerkt worden, en kunt u bereiken ter hoogte van Atelier Vilvoorde op Level 1.
De toiletten hebben dezelfde openingsuren als de Madtiger Bar …
 
13   Voor dranken kunt u terecht in de Madtiger Bar op het gelijkvloers.
De Bar is open op dinsdag en woensdag: 12u tot 21u; donderdag en vrijdag: 12u tot 23u
Voor hapjes kunt u terecht in Resto Barboufz op het gelijkvloers.
De Resto is open op dins-, woens, donder- en vrijdag: 12u - 14u en 18u - 21u
 
14    Iedere gebruiker van de repetitieruimte is verantwoordelijk voor het materiaal dat door de vzw ter beschikking wordt gesteld (de zanginstallatie, het drumstel, …).
 
15    Het is verboden nagels te slaan in, te schrijven of te plakken op deuren, muren, vloeren of hierin enig hechtingsmiddel te plaatsen. Het is verboden te roken in de ruimtes.
 
16    Beschadigingen aan het lokaal, materiaal of meubilair en defecten aan de installatie moeten onmiddelijk aangegeven worden aan de verantwoordelijke van de vzw.
 
17    De laatste gebruiker is verantwoordelijk voor achteraf vastgestelde gebreken. De oefenruimte moet na gebruik in een nette en opgeruimde staat achter gelaten worden. Als een buitengewone schoonmaak nodig blijkt of beschadigingen worden vastgesteld, dan wordt dat in rekening van de gebruiker gebracht, aan de prijs van de herstellingswaarde, opgemaakt bij bestek of aan vervangingswaarde.
 
18    Een afgevaardigde van het centrum mag ten allen tijde toezicht uitoefenen in de repetitieruimtes en in de opbergruimtes.
 
19    Het niet naleven van deze voorwaarden kan voor de gebruikers de verwijdering uit het gebouw, zelfs een tijdelijk of definitief toegangsverbod tot gevolg hebben. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan gedragingen die voor de andere aanwezigen hinderlijk of voor het aanzien van het centrum schadelijk zijn.
 
 
Contactgegevens verantwoordelijke repetitiekoten:
Mark Nevens
mark@rocknrollhighschool.be
0474 75 84 22